List of States and their Capitals of India

Uncategorized

List of States and their Capitals of India

List of States and their Capitals of India

State Capital
Andhra Pradesh (AP) Hyderabad
Arunachal Pradesh (AR) Itanagar
Assam (AS) Dispur
West Bengal (WB) Kolkata
Bihar (BR) Patna
Chhattisgarh (CG) Naya Raipur
Goa (GA) Panaji
Gujarat (GJ) Gandhinagar
Haryana (HR) Chandigarh
Himachal Pradesh (HP) Shimla (summer)
Dharamshala (winter)
Jammu and Kashmir (JK) Srinagar (summer)
Jammu (winter)
Jharkhand (JH) Ranchi
Karnataka (KA) Bengaluru
Kerala (KL) Thiruvananthapuram
Madhya Pradesh (MP) Bhopal
Maharashtra (MH) Mumbai
Manipur (MN) Imphal
Meghalaya (ML) Shillong
Mizoram (MZ) Aizawl
Nagaland (NL) Kohima
Odisha (OD) Bhubaneswar
Punjab (PB) Chandigarh
Rajasthan (RJ) Jaipur
Sikkim (SK) Gangtok
Tamil Nadu (TN) Chennai
Telangana (TS) Hyderabad
Tripura (TR) Agartala
Uttarakhand (UK) Dehradun
Uttar Pradesh (UP) Lucknow

 

Composed by :- Tavish Sharma 

Leave a Reply